BIMA – A Day in the Life – Script

BIMA – A Day in the Life – Script

BIMA – A Day in the Life Voiceover script Pronunciation: Nishantha – Nee – shon – the BIMA – BEE – MA Jesmin – Jes – men Chathuri – Cha – thu – ree Imasha – Ee – Ma – Sha Word: 240 Style: Clean,…